Handicappolitik

Alternativets handicappolitik i Furesø kommune

FN’s handicap konvention siger:

Vi skal fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt fremme respekten for deres naturlige værdighed og frihed til at vælge.

Forslag fra Alternativet Furesø på kort sigt:


1 – Revision af kommunens kvalitetsstandarder – ”Principper for indsatsen overfor udsatte voksne og voksne med handicap”

Furesø kommunes kvalitetsstandarder gennemgås, så det alle steder fremgår, at borgeren så vidt muligt skal hjælpes til at leve et normalt liv. Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet ud fra den enkeltes ønsker.

Afgørelser, der ikke hviler på dette, omgøres.

Princippet om at udvikle lokale tilbud må ikke føre til, at borgere afskæres fra kvalificerede tilbud.

2 – Gennemsigtighed og synlighed i handicappolitikken

Vi ønsker ikke at forvaltningen udarbejder forskønnende omskrivninger.

Væk med de uforståelige rapporter og dokumentationskrav.

Konsekvenserne for de enkelte borgers liv i gennemførte og planlagte tiltag skal stå klart.

3 – Arbejde for at administrations- og kontrolparadigmet erstattes med et tillidsbaseret system

Mindre bureaukrati – tilliden og fagligheden tilbage til den enkelte borger og medarbejder

4 – Uafhængig borgerrådgiver

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiverens primære opgaver er at:

  • Sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne.
  • Hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation.
  • Behandle klager over sagsbehandlingen i Furesø Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden.
  • Give vejledning i forbindelse med klager og om fornødent hjælpe med at formulere en klage.

 

5 – Borgerne skal kun henvende sig et sted

Vi skal sikre, at en borger i Furesø får den behandling, som vedkommende har brug for og ikke kun den behandling, som vedkommende får i den del af systemet, som borgeren er i kontakt med.

Borgeren og dennes familie skal have ret til at blive set og behandlet som en helhed ud fra en konkret individuel vurdering.

Der skal kunne klages til en uafhængig borgerrådgiver, såfremt man ikke er blevet behandlet som en hel person ud fra en konkret og individuel betragtning.

6 – Sikre af afgørelser i Ankestyrelsen automatisk får afsmittende effekt for andre borgere

Afgørelser hvor borgerne får ret, skal automatisk føre til, at det gælder for andre borgere i samme situation.


Økonomske konsekvenser af Alternativets forslag

På kort sigt forventes størstedelen af besparelserne i Furesø kommune på ca. 7 mio kroner i de sidste 2 budgetår at blive rullet tilbage.

Se vores præsentation om emnet herunder.

 

Share this: